A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • ZevenWerkenvanBarmhartigheiddetaildoorSantiBuglionica1525

  Aalmoes

  Iedere vorm van hulp aan een in lichamelijke of geestelijke nood verkerende medemens, wordt in de theologie 'aalmoes' genoemd; wanneer het...

 • SintJohannesvanCapestranopatroonvandeaalmoezeniers

  Aalmoezenier

  Een rooms-katholieke geestelijke die belast is met de zielzorg van specifieke groepen (militairen, jeugdigen, arbeiders, gevangenen) wordt...

 • AanUoKoningdereeuwen

  Aan U, o Koning der eeuwen

  Aan U, o Koning der eeuwen is een Nederlandse hymne, geschreven door priester-dichter-politicus Herman Schaepman en getoonzet door Johannes Verhulst.

 • DeaanbiddingderWijzenJandeBray1658

  Aanbidding der wijzen

  De 'magiërs uit het Oosten' brachten volgens het Matteüs-evangelie het Kerstkind hulde. In de middeleeuwen werden deze figuren de Heilige Drie...

 • Kenmerkenvanhetwapenvaneenaartsbisschopmetropoliet

  Aartsbisschop

  Een aartsbisschop is doorgaans het hoofd van een aartsbisdom en de voornaamste bisschop binnen een kerkprovincie. Gewoon en titulair Een...

 • AartsbisdomUtrecht

  Aartsbisschoppen van Utrecht

  Het aartsbisdom Utrecht geldt, sinds in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland werd hersteld, als de metropolitane zetel van de Nederlandse...

 • SintLaurentiusvanRomeFraAngelico

  Aartsdiaken

  In de vroege middeleeuwen was de aartsdiaken de plaatsbekleder van de bisschop. Hij had diocesane bestuursmacht en speelde een voorname rol tijdens...

 • DedrieaartsengelenmetTobiasFrancescoBotticiniGalleriadegliUffiziFlorence

  Aartsengelen

  Volgens joods-christelijke overleveringen zijn er zeven aartsengelen. Drie van hen worden in de katholieke Kerk vereerd: Michaël, Gabriël en Rafaël....

 • Aartspriester

  Aartspriester

  In de Latijnse kerk is ‘aartspriester’ een synoniem van ‘deken’. In het oosterse christendom zijn aartspriesters geestelijken van een hogere...

 • DeDrieAartsvadersMozaekinBaptisteriumvanFlorence

  Aartsvaders

  In de Bijbelse geschiedenis is ‘aartsvaders’ de aanduiding van de stamvaders van het volk Israël: Abraham, Isaäk en Jakob.

 • AbdijvanLrins

  Abdij van Lérins

  De abdij van Lérins is een middeleeuws klooster op Île Saint-Honorat, een Frans eiland in de Middellandse Zee, vlakbij de kust ter hoogte van Cannes....

 • AblardenHelosebetraptdoorMeesterFulbertvanJeanVignaud1819

  Abélard en Héloïse

  De vermaarde filosoof Abélard en de erudiete Héloïse vormen het beroemdste liefdespaar uit de middeleeuwen. Nadat hun geheime liefde aan het licht...

 • AbrahamvanLorenzoMonaco1410

  Abraham

  De Bijbelse aartsvader Abraham wordt door joden, christenen en moslims vereerd om zijn geloof in God. Hij is de ‘vader van vele volkeren’. Hij is de...

 • SintAchatiusFrescoindeStMartinuskerkinWertingenBeieren

  Achatius van Ararat

  Achatius van Ararat is een – mogelijk legendarische – vroegchristelijke martelaar. Hij zou officier zijn geweest in het Romeinse leger onder keizer...

 • EdwardSchillebeeckxop8mei1985indetentophetMalieveld

  Acht Mei Beweging

  De Acht Mei Beweging was een platform van tientallen vernieuwingsgezinde katholieke organisaties dat bekend werd door zijn jaarlijkse manifestaties....

 • Adtelevavi

  Ad te levavi

  "Ad te levavi" ('Tot U heb ik opgeheven') zijn de beginwoorden van het gregoriaanse introïtusgezang voor de mis op de eerste zondag van Advent. Deze...

 • NederlandsebisschoppenbijhetgrafvanPetrustijdensAdlimina2004

  Ad-liminabezoek

  Iedere diocesane bisschop is verplicht om elke vijf jaar een bezoek aan Rome te brengen, teneinde de graven van de apostelen Petrus en Paulus te...

 • PrentvanStAdelbertnaareengravurevanAbrahamBloemaert17eeeuw

  Adelbert van Egmond

  Sint Adelbert van Egmond (+740) was een Angelsakische monnik uit Ierland die in het toenmalige Friesland als missionaris optrad. Hij wordt vereerd...

 • AdministratievanhetPatrimoniumvandeApostolischeStoel

  Administratie van het Patrimonium van de Apostolische Stoel

  Het is de taak van de Administratie van het Patrimonium van de Apostolische Stoel de bezittingen van de Heilige Stoel te beheren, om te zorgen voor...

 • AdrianusVI

  Adrianus VI

  Adrianus VI of Hadrianus VI (1522-1523) was de eerste en enige Nederlandse paus. Hij was de laatste niet-Italiaanse paus voor Johannes Paulus II...

 • EersteadventszondaginDePapegaaiAmsterdam

  Advent

  De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht.

 • Adventskalender

  Adventskalender

  Een adventskalender is een kalender die tijdens Advent wordt bijgehouden; deze kan voor elke dag een overweging of bijbeltekst bevatten, maar ook...

 • Adventskrans

  Adventskrans

  Een adventskrans is een ring van dennengroen met daarop vier kaarsen. De kaarsen worden op de vier zondagen tijdens Advent één voor één aangestoken,...

 • Aflaat

  Aflaat

  Een aflaat is in de Katholieke Kerk een kwijtschelding van straffen die de gelovige in het hiernamaals nog moet uitboeten.

 • SintAgathaFranciscodeZurbarn1633

  Agatha

  De heilige maagd Agatha was reeds in de Oudheid een veel vereerde martelares. Dat blijkt uit het feit dat haar naam genoemd wordt in het voornaamste...

 • Aggiornamento

  Aggiornamento

  Het Tweede Vaticaans Concilie stond in het teken van 'aggiornamento'; dit Italiaanse woord voor modernisering betekent letterlijk: 'bij de dag...

 • SintAgnesDomenichino1620

  Agnes

  Sint Agnes is een van de meest vereerde en geroemde maagden en martelaressen in de antieke Kerk. Zij stierf de marteldood in Rome in de tweede helft...

 • VerschijningvandeMaagdaanSintAlbertusMagnusvanVicenteSalvadorGmez1660

  Albertus Magnus

  De heilige Albertus Magnus (13e eeuw) was één van de grootste geleerden uit de geschiedenis. Hij werd vermaard als natuurvorser, filosoof, theoloog,...

 • ApsiskathedraalvanAlbiAlsfortgebouwdtegenaanvallenvankatharen

  Albigenzen

  De Albigenzen vormden in de 13e eeuw een christelijke gemeenschap die zich afzette tegen de leer en de hiërarchie van de Katholieke Kerk. Zij werden...

 • SintAldegondis

  Aldegonda van Maubeuge

  Sint-Aldegondis (630-684), afkomstig uit Henegouwen, wordt vereerd als Frankische kloosterstichteres.

 • AlfonsusMariadeLiguori

  Alfonsus Maria de'Liguori

  De heilige kerkleraar Alfonsus Maria de’Liguori (1696-1787) is de stichter van de Redemptoristen. Hij was moraaltheoloog en bisschop.

 • KardinaalBernardAlfrink

  Alfrink, kardinaal Bernard

  Bernard Alfrink was van 1955 tot en met 1975 aartsbisschop van Utrecht. Hij was de vijfde Nederlander in de geschiedenis die tot het kardinalaat werd...

 • AlipiusdeStyliet

  Alipius de Styliet

  Sint-Alipius (ca. 515 – ca. 614) was een zogenoemde styliet of pilaarheilige. Dat waren asceten in de late oudheid die mediteerden in ruïnes, vaak op...

 • Alleluia

  Alleluia

  Alleluia is de Latijnse vorm van het Hebreeuwse hallelujah.

 • Allerheiligen

  Allerheiligen

  Het hoogfeest van Allerheiligen op 1 november is bedoeld om in één viering alle bekende en onbekende heiligen te eren.

 • Allerheiligenberaad

  Allerheiligenberaad

  Het Allerheiligenberaad is een jaarlijks overleg van katholieke maatschappelijke organisaties in Nederland.

 • Allerheiligenconvent

  Allerheiligenconvent

  Het Allerheiligenconvent is het verband van negen Nederlandse studentengezelligheidsverenigingen. De meeste van deze gezelschappen hadden van...

 • AllerheiligsteNaamvanJezus

  Allerheiligste Naam van Jezus (feest)

  Het feest van de Allerheiligste Naam van Jezus is ontstaan uit een middeleeuwse devotie. Het werd/wordt gevierd op de zondag tussen 1 januari en...

 • Allerzielen

  Allerzielen

  Op Allerzielen, 2 november, bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. In de katholieke cultuur trekken...

 • AlmaRedemptorisMater

  Alma Redemptoris Mater

  Alma Redemptoris Mater (‘Verheven Moeder van de Verlosser’) is een van de vijf Maria-antifonen die in de Getijden worden gezongen ter afsluiting van...

 • OudeennieuwehoogaltaarvankathedraalvanArezzoItali

  Altaar

  Een altaar is een zware tafel of verhoogde plaats in de kerk waarop tijdens de eucharistieviering brood en wijn worden geplaatst.

 • Altaarsteen

  Altaarsteen

  Een altaarsteen is een in het altaarblad opgenomen steen dan wel een geheel stenen altaarblad, waarin of waaronder de bij het altaar behorende...

 • HetGentsealtaarstukofLamGodsgeschilderddoorHubertenJanvanEyck1432

  Altaarstuk

  Een altaarstuk is een afbeelding van een christelijk onderwerp, in de vorm van een schilderij, muurschildering of beeldengroep, achter of op het...

 • KloosterAlverna

  Alverna

  Alverna is een Nederlands kerkdorp in de Gelderse gemeente Wijchen, gelegen tussen Nijmegen en Grave. Het dorp is vernoemd naar het daar in 1887...

 • AmandusvanElnon

  Amandus van Elnon

  Sint Amandus (7e eeuw) wordt vereerd als de Apostel der Franken en de Apostel van Vlaanderen. Hij was de 17e heilige bisschop van Maastricht.

 • SintAmbrosiusBartolomeoVivarini1477

  Ambrosius

  Sint Ambrosius (340-397) werd als ongedoopte tot bisschop van Milaan gekozen. Hij is een van de vier grote kerkvaders van het Westen. Ook is hij de...

 • AmeninHebreeuwseletters

  Amen

  In de christelijke eredienst wordt het Hebreeuwse woord amen gebruikt als instemming met wat gebeden en beleden wordt.

 • amict

  Amict

  Een amict is een rechthoekige linnen schouderdoek die priesters onder hun albe dragen. De doek wordt ook wel aangeduid als humerale (=schouderdoek)

 • DeProfeetAmosGustaveDor18321883

  Amos

  Amos was een joodse profeet uit de 8ste eeuw v.Chr. Oorspronkelijk was hij schapenfokker en vijgenkweker. Hij fulmineerde in naam van God tegen...

 • AnaniasgeneestStPaulusvandiensblindheidJeanIIRestout16921768

  Ananias van Damascus

  De heilige Ananias was een aanzienlijke christen uit Damascus die christenvervolger Saulus (de latere apostel Paulus) genas van diens plotselinge...

 • SintAnastasia

  Anastasia van Sirmium

  De heilige martelares Anastasia (2e/3e eeuw) wordt zowel in de Kerk van het Westen als van het Oosten vereerd.

 • SintAndreasikoonvanSimoneMartinica1326

  Andreas

  Sint Andreas was een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij is de stichter van de kerk van Byzantium.

 • HAndreasKimTaegon

  Andreas Kim Taegon

  De heilige martelaar Andreas Kim Taegon was de eerste Koreaan die rooms-katholiek priester werd. Hij stierf de marteldood in 1846.

 • BenedictusXVI

  Angelus

  Het Angelus is een devotioneel gebed waarin de gelovige stilstaat bij het mysterie van de menswording van God. Traditioneel wordt het driemaal daags...

 • MariaTeresavandeHeiligeJozefAnnaMariaTauscher

  Anna Maria Tauscher

  Anna Maria Tauscher (1855-1938) was een Duitse kloosterstichteres, die veel heeft betekend voor de zorg van dakloze kinderen, armen en zieken in...

 • AnnagrootmoedervanJezus

  Anna, grootmoeder van Jezus

  Sint-Anna was de moeder van de Heilige Maagd Maria.

 • DeAnnunciatievanAlessandroAllori1603

  Annunciatie

  De Annuniciatie is de boodschap van de aartsengel Gabriël aan Maria waarin hij aankondigt dat de Heilige Geest de Christus bij haar zal verwekken.

 • AnselmusvanCanterbury

  Anselmus van Canterbury

  De heilige Anselmus van Canterbury (1033-1109) is een van de voornaamste persoonlijkheden van de Middeleeuwen. Als abt van het Normandische klooster...

 • RedeenhandelingenvandeAntichristLucaSignorelli1502kapelSanBrizioDomvanOrvieto

  Antichrist

  In het Nieuwe Testament is de Antichrist degene die zich tegen het Evangelie keert. In het vroegste christendom is hij de verderfelijke heerser die...

 • Antiochi

  Antiochië

  De huidige Turkse stad Antakya was in de klassieke oudheid een van de machtigste steden van de hellenistische wereld: Antiochië. Daar werden de...

 • SintAntoniusFranciscodeZurbarn

  Antonius Abt

  De Koptische kluizenaar Antonius (ca. 250 - 356/360) wordt in de gehele Kerk vereerd als de vader van het christelijke monnikendom. Hij wordt...

 • SintAntoniusvanPaduametKindJezusGuercino1656

  Antonius van Padua

  De heilige Antonius van Padua (†1231) was een franciscaanse prediker en theoloog. Hij is een van de populairste heiligen ter wereld. In de...

 • OnzeLieveVrouwvanAparecida

  Aparecida

  Het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Aparecida in Brazilië is een van de grootste Maria-oorden wereld.

 • Laatstepaginavaneen4eeeuwseKoptischeeditievanhetapocriefeThomasevangeliegevondeninNagHammadi

  Apocrief

  De kwalificatie apocrief wordt gebruikt voor religieuze geschriften waarvan de heiligheid, de authenticiteit of het gezag niet wordt erkend.

 • SintJanopPatmosJeroenBosch1505

  Apokalyps

  De Apokalyps of Openbaring van Johannes is het laatste boek van de Bijbel. Het gaat over de eindtijdelijke strijd tussen het goede en het kwade. De...

 • MozaekinapsisvandeSantApollinareinClasseRavenna

  Apollinaris van Ravenna

  Sint-Apollinaris was volgens Sint-Petrus Chrysologus afkomstig uit Antiochië, metropool in de Romeinse provincie Syria. Met de apostel Petrus, wiens...

 • SintApolloniaErcoledeRoberti1473

  Apollonia van Alexandrië

  De heilige maagd Apollonia uit Alexandrië (Egypte) stierf de marteldood tijdens de christenvervolging onder het bewind van keizer Decius (248-249).

 • KeizerJulianusdeAfvallige36163Keerdezichafvanzijnchristelijkeopvoedingenhersteldedeheidensecultus

  Apostasie

  In de Katholieke Kerk is sprake van apostasie of geloofsafval als een gedoopte het christelijk geloof in zijn geheel afwijst en dat willens en wetens...

 • ChristusspreektzijnapostelentoevoorzijnvertrektnaardeVaderDucciodiBuoninsegna

  Apostelen

  De Apostelen waren de gezanten van Jezus Christus die zijn goddelijke zending voortzetten nadat Hij ten hemel was opgevaren.

 • MgrHdenDubbeldenapostolischvicarisDenBosch18311851

  Apostolisch Vicaris

  In de Katholieke Kerk is een apostolische vicaris een bisschop die in naam van de paus een apostolisch vicariaat bestuurt, d.i. een gebied dat (nog)...

 • ApostolischPaleis

  Apostolische Kamer

  De Apostolische Kamer is het administratieve lichaam dat de tijdelijke goederen en rechten van de paus beheert in de periode tussen het overlijden...

 • ApostolischePenitentiarie

  Apostolische Penitentiarie

  De Apostolische Penitentiarie is een tribunaal dat behoort tot de Romeinse Curie, het apparaat van het pauselijk gezag. De Apostolische Penitentiarie...

 • PalazzodellaCancelleriaRome

  Apostolische Signatuur

  De Apostolische Signatuur fungeert als de hoogste pauselijke rechtbank en zorgt ervoor dat er in de Kerk op de juiste wijze recht wordt gesproken.

 • SintPolycarpusvanSmyrna

  Apostolische Vaders

  De groep van Apostolische Vaders (1e en 2e eeuw) is de eerste generatie van christelijke schrijvers die direct aansluiten op het Nieuwe Testament.

 • Aprilbeweging1853biedtWillemIIIhaarpetitieaangeschilderddoorNPieneman

  Aprilbeweging

  De Aprilbeweging was een anticlericale beweging van Nederlandse politici die protesteerden tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in...

 • PriscaPaulusenAquila

  Aquila en Priscilla

  De Joodse echtelieden Aquila en Priscilla worden genoemd in het Nieuwe Testament. Zij waren medewerkers van de apostel Paulus.

 • PhrynevoordeAreopaagJeanLonGrme1861DezescnebeschrijfthoedecourtisanePhryne4eeeuwvChrvoordeAreopaagwordtgedaagd

  Areopaag

  De Areopaag is een heuvel in Athene waar zich in de Oudheid het hoogste rechtscollege van de stad bevond. De apostel Paulus heeft er op uitnodiging...

 • ConcilievanNicea325

  Arianisme

  Het arianisme is een christologische dwaalleer die op de eerste oecumenische concilies werd veroordeeld. Het is genoemd naar de Alexandrijnse...

 • AlphonsArinsdoorJanToorop

  Ariëns, Alfons

  De rooms-katholieke priester Alfons Ariëns (1860-1928) was de grondlegger van de katholieke arbeidersbeweging. Als één van de eerste geestelijken...

 • AristotelesdetailvanTriomfvanSintThomasAquinasBenozzoGozzoli1471

  Aristoteles

  Aristoteles (384-322 v.Chr.) was een Griekse wijsgeer en gold in zijn tijd als de grootste geleerde ter wereld. Hij streefde naar universele kennis....

 • AristotelesdetailvanDeAtheenseSchoolRafal1509VaticaanseMusea

  Aristoteles: leer

  Uit de bewaard gebleven werken van Aristoteles (384-322 v.Chr.) blijkt dat hij streefde naar universele kennis. Er zijn bij hem grofweg drie...

 • InterieurvaneenArmeensKatholiekeKerkinBzommarLibanon

  Armeens-Katholieke Kerk

  De Armeens-Katholieke Kerk is een met Rome geünieerde Kerk. Zij volgt de Armeense ritus en gebruikt als liturgische taal het Armeens. Sinds de...

 • StRafaelArnizBarn

  Arnáiz Barón, broeder Rafael

  Sint Rafael Arnáiz Barón (1911-1938) was een Spaanse trappist die beschikte over een uitzonderlijke geest. De zalige Johannes Paulus II stelde hem...

 • Aspergesme

  Asperges me

  Asperges me (‘Besprekel mij’) zijn de beginwoorden van een antifoon die voor het Tweede Vaticaans Concilie gezongen werd voorafgaand aan de zondagse...

 • Aswoensdag

  Aswoensdag

  Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan...

 • SintAthanasius

  Athanasius de Grote

  Sint Athanasius (ca. 295-373) was bisschop van Alexandrië. Tegenover de arianen verdedigde hij het orthodoxe geloof in de godheid van Christus. In...

 • KarlMarx

  Atheïsme

  Atheïsme is de overtuiging dat God niet bestaat.

 • AttendeDomine

  Attende Domine

  Het boetelied 'Attende Domine' wordt vaak gezongen in de Veertigdagentijd.

 • LogoswebsiteNederlandseaugustijnen

  Augustijnen

  De augustijnen vormen een rooms-katholieke kloosterorde met ongeveer 2900 leden in 39 landen. De orde ontstond in Italië in de 13e eeuw. Aan de...

 • Augustijnsespiritualiteit

  Augustijnse spiritualiteit

  Onder Augustijnse spiritualiteit wordt hier de manier verstaan waarop Sint Augustinus (354-430) het evangelie van Jezus Christus beleefde. Zijn...

 • SintAugustinus14deeeuwsfrescoinCappellonedelSantuariodiSanNicolaTolentino

  Augustinisme

  Het augustinisme is in strikte zin een stroming in de middeleeuwse theologie en filosofie, die geloof en rede in wisselwerking wilde zien. Breder...

 • AugustinusvanCanterbury

  Augustinus van Canterbury

  De Romeinse benedictijn Augustinus trad op als missionaris onder de Angelen in Britannia. Hij is de stichter van het aartsbisdom Canterbury. Hij...

 • SintAugustinusfrescovanSandroBotticellica1480inOgnissantiFlorence

  Augustinus van Hippo

  De Afrikaanse bisschop Augustinus van Hippo (354-430) is de belangrijkste kerkvader van het Westen. Zijn preken en geschriften hebben een grote...

 • MeestervanhetHuisboekDekroningvanMaria147590AltePinakothekMnchen

  Ave Regina Caelorum

  Ave Regina Caelorum (‘Wees gegroet, Gij Koningin der Hemel’) is een van de vijf Maria-antifonen die in de Getijden worden gezongen ter afsluiting van...

 • AziatischeJongerendag

  Aziatische Jongerendag

  De Aziatische Jongerendag (AJD) is het festival voor rooms-katholieke jongeren uit de verschillende landen van Azië. Het doel is het vieren van het...

J a v a S c r i p t staat waarschijnlijk uit!

Deze website maakt gebruik van J a v vS c r ip t, onder andere voor het afspelen van video’s. Het lijkt erop dat J a v aS cr i pt uit staat, waardoor de site niet optimaal werkt.

Lees hier hoe je J av a Sc r i p t aan kunt zetten.